Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Piątek 3 grudnia 2021 roku Franciszka, Ksawerego
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/word/ftp/HTTP_WORD/template/index.php:49) in /home/word/ftp/HTTP_WORD/modules/mod_calendar/module.html.php on line 27
Odwiedziło nas: 188680630 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:30
WT  - PT 7:00 - 15:00

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Egzaminy » Przeprowadzanie egzaminów państwowych pojazdami OSK

Data publikacji: 2015-11-18 14:08:23

ZARZĄDZENIE nr 33/2019//BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 12.08.2019 roku w sprawie:

Przeprowadzania państwowych egzaminów praktycznych pojazdami ośrodka szkolenia kierowców oraz rejestrowania praktycznej części egzaminu praktycznego kat. B prawa jazdy pojazdami ośrodka szkolenia kierowców


§ 1

Zarządzenie określa procedury wewnętrzne WORD w sprawie egzaminowania zgodne z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 341) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie egzaminowania (Dz. U. 2019 poz. 1206)

 

§ 2

Zapis na egzamin:

 

  1. Na podstawie art. 53 ust 4a. ustawy o kierujących pojazdami – osoba zgłaszająca się do WORD na egzamin praktyczny na kategorię AM, A1, A2, A, B, lub BE może złożyć wniosek, na podstawie którego egzamin zostanie przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby (załącznik nr 1).

  2. Łącznie z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1 osoba składa oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu (załącznik nr 2).

  3. W przypadku pojazdów, o których mowa w art. 54 ust. 5 ustawy (pojazd z automatyczną skrzynią biegów i pojazdy osób niepełnosprawnych) składane jest odrębne oświadczenie na tzw. pojeździe własnym (załącznik nr 3).

  4. Oświadczenie o podstawieniu innego niż WORD pojazdu, tzw. pojazdu własnego, może złożyć także osoba chcąca zdawać na pozostałe kategorie prawa jazdy niż wymienione w pkt 1 (załącznik nr 3).

  5. Opłata za egzamin przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia, o którym mowa w pkt 1 jest identyczna jak opłata za egzamin dla danej kategorii pojazdem WORD tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku (Dz. U. 2013 poz 78 z późn. zm).

 

§ 3

Rezygnacja z podstawienia pojazdu

 

1. Jeżeli ośrodek szkolenia, mimo złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4 odmówi udostępnienia pojazdu do egzaminu praktycznego - ma obowiązek zawiadomić o takiej odmowie osobę zapisującą się na egzamin, a także WORD w Słupsku w formie pisemnego oświadczenia jak w przypadku wyrażenia zgody.

Zawiadomienie takie nie może nastąpić później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

§ 4

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

 

1. Zgodnie z art. 53 ust 1 uokp każdy pojazd, na którym przeprowadzony jest egzamin praktyczny pozostaje w dyspozycji WORD, w związku z czym wszystkie pojazdy przekazane do dyspozycji w celu egzaminowania (pojazdy OSK) muszą posiadać ważną polisę ubezpieczenia OC oraz ważne badania techniczne dla pojazdu egzaminacyjnego.

2. Ośrodki Szkolenia Kierowców podstawiając pojazd na egzamin bez ważnej polisy AC składają oświadczenie o braku roszczeń w przypadku uszkodzenia pojazdu podczas egzaminu (załącznik nr 5).

3. Oświadczenie wymienione w pkt 2 składa OSK na Stacji Kontroli Pojazdów WORD jednorazowo przy pierwszym podstawieniu pojazdu i obowiązuje ono bezterminowo do kolejnych egzaminów.

4. Do obowiązków diagnosty WORD należy sprawdzenie przed egzaminem, czy pojazd podstawiony do egzaminu przez Ośrodek Szkolenia Kierowców spełnia wymagania techniczne do przeprowadzenia egzaminu.

5. Fakt sprawdzenia pojazdu jest odnotowywany w prowadzonym Rejestrze podstawionych pojazdów przez Ośrodki Szkolenia Kierowców. W rejestrze tym pracownik składa adnotację o zgodnym z przepisami stanie technicznym pojazdu i jego sprawności wpisując dane identyfikacyjne pojazdu w tym właściciela pojazdu.

6. W rejestrze tym odnotowuje także stan niesprawności lub braku wyposażenia pojazdu, skutkujący odmową przeprowadzenia tym pojazdem egzaminu przez egzaminatora wylosowanego przez system SI WORD .

7. Ewentualna odpowiedzialność WORD z tytułu dysponowania pojazdem OSK może wynikać jedynie ze wskazania ubezpieczyciela w trybie postępowania odszkodowawczego. Procedury związane ze zdarzeniami drogowymi i szkodami w pojazdach OSK w związku z egzaminowaniem są takie same jak procedury stosowane dla pojazdów stanowiących własność WORD. Dokumenty ubezpieczenia pojazdu OSK przekazuje łącznie z dokumentami pojazdu pracownikowi OSKP WORD.

8. Ośrodek Szkolenia Kierowców oddaje swój pojazd do dyspozycji WORD w celu przeprowadzenia egzaminu co najmniej na 30 minut przed godziną określoną na zaświadczeniu o wyznaczonym terminie egzaminu

9. W przekazanym do dyspozycji WORD przez OSK pojeździe powinna znajdować się ilość paliwa zapewniająca przeprowadzenie wyznaczonego egzaminu.

10. Egzaminator odbiera kluczyki do pojazdu na OSKP przed rozpoczęciem egzaminu, a po zakończonym egzaminie oddaje kluczyki na OSKP.

 

§ 5

Rejestrowanie przebiegu egzaminu –

dot pojazdów kat B zgodnie z art 54 a i b ustawy

 

1. W przypadku przeprowadzania egzaminu praktycznego na kategorię B prawa jazdy pojazdem ośrodka szkolenia zgodnie z art. 54 a ust 1 ustawy – urządzenie do rejestrowania zapewnia ośrodek szkolenia kierowców, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie o kierujących pojazdami.

2. Urządzenie to powinno spełniać warunki wymienione w § 7 ust 1 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia z dnia z dnia 28 czerwca 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1206)

3.Osoba zajmująca się monitoringiem sprawdza przed egzaminem zgodność zamontowanego systemu monitoringu z wymogami ustawy i rozporządzenia oraz poprawność funkcjonowania systemu w samochodzie OSK.

4. Po przeprowadzeniu egzaminu na pojeździe ośrodka szkolenia - przedstawiciel tego ośrodka przekazuje niezwłocznie po zakończeniu egzaminu (na terenie WORD) zapis tego egzaminu do osoby zajmującej się monitoringiem WORD Słupsk z wykorzystaniem oryginalnego nośnika.

Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, który pozwoli na odtworzenie tego zapisu w WORD bez specjalistycznego oprogramowania nie stanowiącego wyposażenia WORD.

5. Forma przekazania zapisu pomiędzy przedstawicielem OSK, a pracownikiem WORD nastąpi w formie protokołu przyjęcia – przekazania oświadczenia przedstawiciela ośrodka szkolenia, że treść przekazywanego dla WORD zapisu nie może być rozpowszechniana zgodnie z art. 54 b ustawy (załącznik nr 4) realizowane zgodnie z obowiązującą w WORD procedurą.

7. Osoba zajmująca się monitoringiem w WORD Słupsk prowadzić będzie szczegółowy rejestr przekazanych przez szkoły jazdy nośników z zapisem egzaminu praktycznego.

8. Osoba zajmująca się monitoringiem w WORD Słupsk w czasie przekazywania nośnika ma obowiązek sprawdzenia czy na nośniku znajduje się nagranie (obraz i dźwięk).

Sprawdzenie to winno nastąpić w obecności osoby przekazującej nośnik.

9. Uniemożliwienie odczytu, nieprawidłowości w nagraniu lub brak nagrania osoba zajmująca się monitoringiem niezwłocznie zgłasza do egzaminatora nadzorującego celem podjęcia dalszych działań oraz odnotowuje w rejestrze.

 

§ 6

Przerwanie egzaminu- awaria urządzenia rejestrującego lub awaria pojazdu

 

  1. W §16 pkt. 2 ppkt 2) i ppkt 5) w/w rozporządzenia jest zapis, że egzaminator przerywa egzamin państwowy, jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego lub awarię pojazdu pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, o ile nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym.

  2. W przypadku awarii urządzenia rejestrującego lub pojazdu egzaminacyjnego egzamin może być kontynuowany lub rozpoczęty od nowa pojazdem WORD.

  3. Osoba egzaminowana w takich sytuacjach może także zrezygnować z egzaminu w tym dniu na pojeździe WORD i zapisać się na egzamin na pojeździe ośrodka szkolenia w innym terminie i na koszt tego ośrodka.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

§ 8

 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 6/2019.

 

 

Piotr Tomaszewski

Dyrektor WORD

 
Utworzony: 2015-11-18 14:08:23 przez: Emilia JARMUŁ
Ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 09:22:28 przez: Emilia JARMUŁ